Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Zasady rekrutacji:

O przyjęciu do Szkoły Podstawowej Sióstr Rodziny Maryi decydują m.in.:

 • rozmowa Dyrektora z Rodzicami i dzieckiem,
 • akceptacja katolickiego charakteru szkoły,
 • opinia o Rodzinie ks. Proboszcza z parafii,

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają absolwenci Przedszkola Nr 11 Sióstr Rodziny Maryi w Markach.

Rodzice dziecka zobowiązani są do:

 • podpisania deklaracji, w której zobowiązują się do przestrzegania Statutu,
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły,
 • współpracy ze szkołą (akceptując jej charakter) w procesie wychowania i kształcenia dziecka,
 • akceptowania warunków funkcjonowania szkoły,
 • akceptowania stroju szkolnego obowiązującego uczniów,
 • usprawiedliwienia każdorazowej nieobecności dziecka w szkole (w terminie do 7 dni),
 • dokonywania terminowych opłat.


Dokumenty, które należy złożyć do sekretariatu szkoły:

 1. podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły, (do pobrania)
 2. kwestionariusz osobowy, (do pobrania)
 3. deklaracja umieszczenia dziecka w szkole, (do pobrania)
 4. dokumenty do świetlicy szkolnej: karta zgłoszenia (do pobrania) oraz oświadczenie o odbiorze dziecka, (do pobrania)
 5. zaświadczenie o spełnieniu rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w przypadku, gdy dziecko nie odbyło rocznego przygotowania przedszkolnego (dotyczy tylko dzieci 6 – letnich),
 6. akt urodzenia dziecka,
 7. świadectwo chrztu św.,
 8. opinię katechety o dziecku,
 9. opinia ks. Proboszcza o rodzinie,
 10. dwa aktualne zdjęcia,
 11. inne dokumenty, np. kopie dyplomów, inne istotne opinie o dziecku,

Ponadto do pobrania:

Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły.

Zobacz także