Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Pierwszym krokiem w postępowaniu rekrutacyjnym jest zgłoszenie dziecka w formularzu online (tutaj)

 

Zasady rekrutacji:

O przyjęciu do Szkoły Podstawowej Sióstr Rodziny Maryi decydują m.in.:

 • akceptacja katolickiego charakteru szkoły,
 • rozmowa Dyrektora z Rodzicami i dzieckiem,
 • opinia o Rodzinie ks. Proboszcza z parafii.

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają absolwenci Przedszkola Nr 11 Sióstr Rodziny Maryi w Markach.

   

Rodzice dziecka zobowiązani są do:

 • przestrzegania Statutu,
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły,
 • współpracy ze szkołą (akceptując jej charakter) w procesie wychowania i kształcenia dziecka,
 • akceptowania warunków funkcjonowania szkoły,
 • akceptowania stroju szkolnego obowiązującego uczniów,
 • usprawiedliwienia każdorazowej nieobecności dziecka w szkole (w terminie do 7 dni),
 • dokonywania terminowych opłat.

     
Dokumenty, które należy złożyć do szkoły:

 1. podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły (do pobrania)
 2. kwestionariusz osobowy (do pobrania)
 3. oświadczenia dotyczącego świetlicy (do pobrania)
 4. zaświadczenie o spełnieniu rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w przypadku, gdy dziecko nie odbyło rocznego przygotowania przedszkolnego (dotyczy tylko dzieci 6 – letnich)
 5. akt urodzenia dziecka
 6. świadectwo chrztu św.
 7. pinia ks. Proboszcza o rodzinie
 8. dwa aktualne zdjęcia
 9. inne dokumenty, np. kopie dyplomów, inne istotne opinie o dziecku

Ponadto do pobrania:

   

Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły.

Zobacz także